Η «ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Α.Ε.» στους «GREEK BUSINESS CHAMPIONS» της ελληνικής οικονομίας