Ενσάκιση

Επιλέξτε προιόντα για σύγκριση

Γεμιστικές – ζυγιστικές σάκων

Γεμιστικές – ζυγιστικές σάκων για πάσης φύσεως υλικά που συσκευάζονται σε σάκο ανοιχτού στομίου ή σάκο βαλβίδας από χαρτί ή πλαστικό.

Κλειστικές σάκων Ραπτικές – θερμοσυγκόλλητικές

Βοηθητικά μηχανήματα ή συγκόλλησης σάκων για μικρού και μεγάλου μεγέθους παραγωγικές απαιτήσεις.