Εκτυλικτήρες Ταινίας

Επιλέξτε προιόντα για σύγκριση

Εκτυλικτήρες Αυτοκόλλητης Ταινίας

Εκτυλικτήρες αυτοκόλλητης ταινίας για παντός μεγέθους πλάτη και πάχη ταινίας.

Εκτιλικτύρες και χειρολαβές

Για αυτοκόλλητες ταινίες όλων των τύπων και διαστάσεων, κλειστικά σακουλών κλπ.