Ανθρώπινο Δυναμικό

Ανθρώπινο Δυναμικό

H εταιρεία Βαμβακάς Βιομηχανικός Εξοπλισμός Α.Ε., απασχολεί πανελλαδικά 120 άτομα προσωπικό που εργάζεται στους τομείς   διοίκησης, πώλησης, διακίνησης εμπορευμάτων και τεχνικής εξυπηρέτησης. Το μεγαλύτερο μέρος του προσωπικού απασχολείται στην Εταιρεία πάνω από 10 χρόνια.

Αυτό γιατί η Εταιρεία μας, προσβλέποντας σε μακροχρόνιες εργασιακές σχέσεις,  επιλέγει να συνεργάζεται με άτομα που διαθέτουν εργασιακό ήθος σε συνδυασμό με αντίστοιχη προς την εκάστοτε θέση μόρφωση και εμπειρία.  Η σωστή επιλογή του προσωπικού εξασφαλίζει την υλοποίηση της βασικής πολιτικής της Εταιρείας που είναι η εξασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών της και η πλήρης ικανοποίηση του Πελάτη.

Διαρκής είναι η μέριμνα για την τήρηση όρων υγιεινής και ασφάλειας στους εργασιακούς χώρους, για εργασία σ’ ένα φιλικό περιβάλλον,  που επιτρέπει την ανάπτυξη των προσωπικών προσόντων καθενός, της δημιουργικότητας και συνεργατικότητας.

Η Διοίκηση της Εταιρείας είναι και θα παραμείνει πάντα  κοντά στον εργαζόμενο της και στις ανάγκες του, στηρίζοντας τον  όχι μόνο με την πιστή τήρηση του εργατικού δικαίου, αλλά και σε προσωπικό επίπεδο.